Leirvarsling for NorgeRuden AS har allerede utarbeidet metoder for risikovurderinger før, -under og etter byggestart! Vi håpet vi skulle få god tid til lanseringen, men så inntraff katastrofen. Her er vår løsning for å redusere risikoen for en gjentagelse av Ask/Gjerdrum-raset. Vi kaller det ‘Leirvarslinga’.

Ruden AS ble opprettet i 2007, og vi har vært pionerer fra første stund. Vår visjon er å løfte det faglige nivået innen anvendte geofag, i hovedsak gjelder dette geofysikk, geologi og hydrogeologi.

Ruden AS har i dag 15 ansatte hvorav 12 med akademisk geofaglig bakgrunn. Vi er geologer, geofysikere og hydrogeologer, og vi kan vise til en ganske imponerende portefølje av prosjekter, publikasjoner og innovasjonspriser; mer om dette på våre nettsider.

Du kan lese mye om Ruden AS her på våre hjemmesider. Vi fortsetter å sprenge grenser. Denne gangen gjelder det smart kartlegging og overvåkning av kvikkleire; et arbeide som ble satt i gang hos Ruden AS våren 2019. Akkurat her ble vi dessverre innhentet av realitetene, men vi er klare.

Kontinuerlig overvåkning av grunnforholdene

I et kvikkleireområde ved Engelsviken har vi etablert et demonstrasjonsanlegg som vil vise i sanntid hvordan man kan kartlegge grunnforholdene i 4D. Vi skal få hele anlegget oppe på nett innen kort tid, følg utviklingen på vår nettside. Anlegget vil demonstrere, i sanntid dette:

Den underliggende berggrunnen kartlegges først ved hjelp av høyoppløselig 3D seismikk, både refraksjon og refleksjon. Vi er for øvrig de eneste i markedet som gjør dette. Arbeidet definerer ‘skåla’ som selve leirmassene ligger i. Ras kan kun skje dersom det finnes et egnet utløp.

Kartlegging av selve løsmassene skjer ved hjelp av elektriske metoder, dvs. 3D resistivitet og 3D IP. Her etablerer vi et permanent utlegg, som skal stå i tiår, -i samråd med utbygger. Sammen med informasjon fra seismikken kan vi nå beskrive den romlige fordelingen av løsmasser, enten disse er morene, marin leire, sand eller kanskje sensitiv (kvikk) leire. Dette er med andre ord etablering av en geologisk modell. Tolkningen understøttes av et begrenset utvalg av grunnboringer.

Nå er de opprinnelige grunnforholdene kartlagt. Men jobben er ikke gjort! Underveis i byggeprosjektet skal nå det graves, -sprenges og kanskje dreneres over en lav sko. Husene skal ha tørre kjellere. Dette medfører helt nye hydrologiske forhold, nye prosesser starter, og de underliggende løsmassene blir eksponert for mer vann, denne gangen fra oversiden. Dette kan i enkelte tilfeller medføre overgang fra marin (stabil) leire til ustabil (sensitiv) leire. Her kreves det overvåkning over tid, og dette kalles 4D.

Siden det ikke er grunn til å anta at selve berggrunnen vil flytte på seg over tid er det ikke nødvendig å gjenta de seismiske undersøkelsene. Siden elektrodeutlegget til resistivitet/IP er permanente er det en smal sak å gjenta målingene, og sammenligne med tidligere resultater. Dette vil avsløre utvikling over tid; dette er 4D.

Av hensyn til folks sikkerhet, -og ikke minst nattesøvn vil leirvarsling gi en kontinuerlig romlig (3D) overvåkning av grunnforholdene, og utført med visse intervaller vil man få tidlig varsling om uheldige utviklinger i reservoaret; tidsnok til å kunne treffe mottiltak i ro og mak.

Selve prosessen rundt stabilisering har vi også tenkt på, og dette er allerede bygget inn i Leirvarslingen. Vi trenger her folk som forstår overvåkningsprosessen, som forstår leirmineralogi, og som kan tilsette de kontrastmidler i stabiliseringsmassene som gir god kontrast til overvåkningssystemet.

Refraksjonseismikk

Dette er et enkelt eksempel på ekte 3D refraksjonsseismikk. Bergoverflaten er her definert med refraksjonshastighet 4000 m/s. Utløpet for et evt leireskred er mot høyre.

Next article

The world´s greatest challenge

Suggested articles

Jonas

In Memoriam of Jonas Henriksen

Un copy

Ruden Water's participation at the UN Water Conference 2023

In March, almost 7000 people attended this first global water conference in almost half a century. The conference offered a good opportunity to engage and meet with various stakeholders and to discuss the preliminary results of the deep groundwater mapping in Somalia.

COMMITMENTS 1

Ruden Water committed to the Water Action Agenda

Today is World Water Day. To recognize the importance of this day Ruden Water committed their commitments to the Water Action Agenda.